Veiklos tikslai, uždaviniai

BENDRIEJI ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI

Įstaigos veiklos tikslas – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, socialinius, pažintinius poreikius ir pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Įstaigos veiklos uždaviniai:
  • teikti vaikams kokybišką ugdymą;
  • tenkinti vaikų pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;
  • teikti vaikams reikiamą pagalbą;
  • užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką.