Veiklos tikslai, uždaviniai

BENDRIEJI ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI

Įstaigos veiklos tikslas – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, socialinius, pažintinius poreikius ir pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Įstaigos veiklos uždaviniai:
 • teikti vaikams kokybišką ugdymą;
 • tenkinti vaikų pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;
 • teikti vaikams reikiamą pagalbą;
 • užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką.

VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2015 M.


Strateginis tikslassudaryti sąlygas aukštesnei bendrojo lavinimo ir neformaliojo švietimo kokybei.

2015 metų lopšelio-darželio „Dobiliukas“ veiklos prioritetinės veiklos kryptys:

 • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) proceso tobulinimas;
 • besimokančios bendruomenės formavimas;
 • sėkmės kultūros kūrimas. 

2015 metų veiklos tikslai:
 • plėtoti vaikų individualias galias, santykius su kitais ir įgalinimą mokytis sąlygojančias edukacines sąlygas;
 • skatinti ir palaikyti pedagogų, tėvų (globėjų) ir kitų bendruomenės narių tikslingą mokymąsi, iniciatyvumą, glaudų tarpusavio bendradarbiavimą bei plėtoti veiksmingą socialinę partnerystę;
 • lopšelyje-darželyje kurti aukštų lūkesčių ir sėkmės kultūrą pabrėžiant visų bendruomenės narių individualią ir komandinę sėkmę.

2015 metų veiklos uždaviniai:
 • sukurti lopšelio-darželio „Dobiliukas“ vaikų pasiekimų bei pažangos vertinimo modelį;
 • tobulinti kryptingo ugdymo(si) proceso planavimą bei ugdymo(si) pritaikymą kiekvienam vaikui;
 • sudaryti įvairesnes sąlygas pedagoginio ir nepedagoginio personalo, tėvų (globėjų) tobulėjimui;
 • plėsti socialinių partnerių tinklą;
 • efektyvinti lopšelio-darželio veiklą orientuojantis į vertybėmis grįstą lyderystę ir skatinamąjį vadovavimą.