Tarybos, komisijos, darbo grupės

ĮSTAIGOS TARYBA yra aukščiausia įstaigos savivaldos institucija. Taryba telkia pedagogus, aptarnaujantį personalą, tėvus (kitus teisėtus vaiko atstovus) demokratiniam įstaigos valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems įstaigos interesams.

Lopšelio-darželio "Dobiliukas" tarybos nariai:

 • Justina Valančienė-auklėtoja-pirmininkė;
 • Birutė Vitkauskienė- priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
 • Aušra Žukauskienė-neformaliojo ugdymo pedagogė;
 • Ingrida Petrylienė-auklėtoja;
 • Kristina Langienė-auklėtojo paėjėja.
DARBO TARYBA – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.MOKYTOJŲ TARYBA
– nuolat veikianti įstaigos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro įstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, visi įstaigoje dirbantys pedagogai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

 METODINĖ TARYBA renkama įstaigos metodinei veiklai organizuoti:
 • tariasi dėl ugdymo kokybės, ugdymo turinio planavimo ir inovacijų diegimo, individualių ugdymo programų rengimo principų ir tvarkos, ugdymo proceso aprūpinimo;
 • aptaria Įstaigos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir prioritetus;
 • inicijuoja gerosios pedagoginės patirties sklaidą, pedagogų bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis;
 • aptaria naujus dokumentus, metodikos naujoves;
 • vertina pedagogų metodinius darbus ir praktinę veiklą;
 • nagrinėja ugdymo sėkmingumo, vaikų pasiekimų vertinimo ir kitas pedagogines problemas, dalijasi gerąja patirtimi.
Lopšelio-darželio „Dobiliukas“ metodinė tarybos nariai:
 • Vida Jonušauskienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui-pirmininkė;
 • Virginija Čeledinienė – logopedė;
 • Lina Pluščiauskienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
 • Rima Butienė – meninio ugdymo mokytoja;
 • Ingrida Petrylienė  – auklėtoja;
 • Jolanta Ruikienė  – auklėtoja;


TĖVŲ TARYBA:

 • teikia siūlymus ugdymo proceso organizavimo ir kitais ugdymo kokybės gerinimo klausimais;
 • analizuoja įstaigos lėšų panaudojimo tikslingumą;
 • deleguoja atstovus į įstaigos tarybą;
 • nagrinėja tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) skundus ir teikia siūlymus, sprendžiant iškilusias problemas;
 • dalyvauja tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) diskusijose, įstaigos renginiuose;
 • svarsto įstaigos direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo teikiamus klausimus.VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
– organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.


Lopšelio-darželio „Dobiliukas“ vaiko gerovės komisijos nariai:
 • Vida Jonušauskienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė;
 • Virginija Čeledinienė – logopedė – pirmininko pavaduotoja;
 • Lina Pluščiauskienė - priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
 • Linara Sokolenko – SVP specialistė;
 • Elvyra Paleckienė – auklėtoja;
 • Jolanta Ruikienė.MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA
– teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Lopšelio-darželio "Dobiliukas" mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija:
 • Armida Baltrušaitienė-direktorė, komisijos pirmininkė;
 • Vaida Giedrytė-auklėtoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;
 • Birutė Vitkauskienė-auklėtoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;
 • Lina Pluščiauskienė-auklėtoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;
 • Virginija Žilienė-auklėtoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;
 • Stefanija Vancevičienė-Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo dleguota atstovė.
VIDAUS AUDITO KOORDINAVIMO GRUPĖ
– organizuoja ir koordinuoja vidaus audito vykdymo darbus.

Lopšelio-darželio „Dobiliukas“ vidaus audito koordinavimo grupės nariai:
 • Vida Jonušauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui-pirmininkė;
 • Lina Pluščiauskienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
 • Birutė Vitkauskienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė
 • Ingrida Petrylienė, auklėtoja; 
 • Justina Valančienė, auklėtoja;
 • Indra Kasiliauskienė, auklėtoja.

                

               

                


DARBO GRUPĖ INTERNETO SVETAINEI TVARKYTI

 
Darbo grupės interneto svetainei tvarkyti nariai:

 • Armida Baltrušaitienė – direktorė – pirmininkė;
 • Lina Remėzienė – sekretorė - administratorė
 • Vida Jonušauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

KŪRYBINĖS GRUPĖS:

 • Įstaigos interjero puošybos kūrybinė grupė 
 • Teatrinio ugdymo kūrybinė grupė 
 • Sveikos gyvensenos nuostatų formavimo ir vaikų sveikatos ugdymo kūrybinė grupė