Pranešėjų apsauga.Vidinis kanalas

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo darbo santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigoje pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui bei užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Dobiliukas“ (toliau – Įstaiga) vidiniu pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu, apie pažeidimą gali pranešti bet kuris asmuo, kurį su Įstaiga sieja ar siejo darbo santykiai.

 

Vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale užtikrinamas informaciją apie pažeidimus pateikusių asmenų ir su pažeidimu susijusių asmenų konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, tik tais atvejais, kai:

 

1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis informaciją apie pažeidimą;

 

2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją. Žinomai melagingą informaciją pateikęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Pažeidimas – Įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos, informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo, sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių santykių su įstaiga arba įdarbinimo ar kitų iki sutartinių santykių metu.

 

Pranešimai teikiami  siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.

 

Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 

·       Pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

·       pavojaus aplinkai;

·       kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

·       neteisėtos veiklos finansavimo;

·       neteisėto ir neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

·       neteisėtu būdu įgyto turto;

·       padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, kliudymo nustatyti padarinių mąstą;

·       kitų pažeidimų.

Kompetentingu subjektu administruoti Įstaigos vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą (nagrinėti juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrinti asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus konfidencialumą) Įstaigos direktoriaus įsakymu yra paskirtas atsakingas asmuo

 

Informaciją apie korupciją ir pastebėtus pažeidimus galima pateikti šiais būdais:

 

·       Įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą – elektroninio pašto adresu: pranesk.dobiliukas@gmail.com

Rekomenduojame pranešimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą arba laisvos formos pranešimu, nurodant kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.; sužinojo apie pažeidimą, datą ir aplinkybes; savo vardą pavardę, gimimo datą ar asmens kodą, darbovietę, kontaktinius duomenis: elektroninio pašto adresą ir kitus duomenis ryšiui palaikyti, nurodant, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

 

·       Tiesiogiai kompetentingam subjektui: Justinai Valančienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, te.(846) 416046 arba atvykus nurodytu adresu (Vingio g. 9, Klaipėda) kreipiantis į šį asmenį tiesiogiai.

 

Apie korupciją taip pat galima pranešti Prokuratūrai tiesiogiai.

 

Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarka numatyta Klaipėdos lopšelio-darželio “Dobiliukas” informacijos-apie-pažeidimus-teikimo-tvarkos-aprašas, patvirtintame Įstaigos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-162

 

Pranešėjų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai ir kita aktuali informacija:

 

·       Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas.

·       Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.

·       Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė dėl pranešimo apie asmeniui žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarkos.