Konkursai ir laisvos darbo vietos


Laisvų darbo vietų nėra, konkursai neorganizuojami


KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

Konkursą skelbia: Klaipėdos lopšelis-darželis „Dobiliukas“, biudžetinė įstaiga, Vingio g. 9, LT-95197 Klaipėda, tel. (8 46) 32 48 96, kodas 190428083.

Konkursas skelbiamas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti (1 etatas)

Pareigybės lygis – A (A2).
Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo pobūdis:
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo nuostatas įtvirtinantys teisės aktai, Klaipėdos lopšelio-darželio „Dobiliukas“ nuostatai, direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymas, vidaus darbo tvarkos taisyklės.
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja ir koordinuoja ugdomąjį procesą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – užtikrina ugdymo proceso planavimą, įgyvendinimą, vertina ir analizuoja ugdymo kokybę. Tvarko ugdomojo proceso dokumentaciją, koordinuoja renginius, tobulina vaikų veiklos vertinimo sistemą, teikia metodinę profesinę pagalbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei kitiems mokytojams ir specialistams – rūpinasi personalo karjera (skatina pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestacijai). Bendradarbiauja su ugdytinių tėvais, rūpinasi pagalbos teikimu specialiųjų poreikių vaikams. Koordinuoja ugdymo programų rengimą, rengia įstaigos veiklos planus ir tvarkaraščius, įstaigos veiklos ir savo darbo ataskaitas. Pavaduoja direktorių jo atostogų, komandiruotės ar ligos metu.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip penkių metų pedagoginio darbo stažą;
 • išmanyti ikimokyklinio ugdymo mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, ikimokyklinio ugdymo mokyklos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktai;
 • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologinėmis priemonėmis, dirbti kompiuterinėmis programomis, naudotis socialiniais tinklais;
 • gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr.1688 reikalavimus;
 • gebėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
 • gebėti bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti atsakingos srities veiklą;
 • išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūrą.
Privalumai:
 • turima kvalifikacija ir darbo patirtis ikimokyklinio ugdymo srityje;
 • turimas magistro kvalifikacinis laipsnis;
 • bent vienos ES šalių kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) mokėjimas B1 ar aukštesniu lygiu;
 • metodinio darbo patirtis;
 • rekomendacijos.

Pretendentas privalo pateikti:
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir šio dokumento kopiją,
 • išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas,
 • kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą - nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 • pretendento anketą, užpildytą pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ir savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedą.

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) ir raštu.

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir lopšelio-darželio „Dobiliukas“ interneto svetainėje.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Lina Remėzienė, raštinės administratorė.
Kontaktinis tel. (8 46) 32 48 96, el. paštas dobiliukas@upnet.lt
Informacija paskelbta 2018-08-16.