2020-01-31 | Vasaris - sveikatos mėnuo


 

 

TEMINIS MĖNUO „SVEIKATOS SEKLIAI“,

SKIRTAS EMOCINĖS IR FIZINĖS GEROVĖS BENDRUOMENĖJE PLĖTOJIMUIPROJEKTO TRUKMĖ: 2020-02-03 – 2020-02-28

 


Teminio mėnesio tikslas – tikslingai plėtojant fizinio aktyvumo skatinimo, emocinės-socialinės gerovės ir saugaus elgesio  užtikrinimo bei sveikos mitybos propagavimo ugdymo(si) turinį, tobulinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius.

 

Teminio mėnesio uždaviniai:

·       Aktyviai taikant tradicinio ir patyriminio ugdymo(si) metodus, kryptingai gilinti vaikų žinias apie sveikatos stiprinimo ir saugojimo būdus.

·       Inicijuojant ir organizuojant motyvuojančius sveikatinimo renginius, skatinti vaikų ir jų tėvų (globėjų) teigiamą požiūrį į sveikatą ir ją stiprinančius veiksnius.

·       Atsižvelgiant į kiekvieno vaiko galimybes ir šiuolaikines sveikatinimo strategijas, formuoti vaikų sveikatą stiprinančio ir saugaus elgesio įgūdžius ir įpročius.

·        Telkti lopšelio-darželio „Dobiliukas“ (toliau-Įstaigos) bendruomenę ir skatinti įvairią jos lyderystės raišką.

·        Plėtoti partnerytės ryšius su socialiniais partneriais.

 

 

Teminio mėnesio dalyviai: ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, pedagoginis personalas,  auklėtojų padėjėjai, pageidaujantys tėvai (globėjai), socialiniai partneriai.

 

 

Laukiamas rezultatas:

Vaikai:

·         įgis naujų žinių, tobulins įgūdžius ir įpročius sveikos ir saugios gyvensenos kontekste.

·         įgaus platesnio teigiamo požiūrio į sveikatą ir ją stiprinančius veiksnius pradmenis.

 

Tėvai (globėjai):

·      aktyviau dalyvaus vaikų ugdymo(si) procese ir turės galimybę tiksliau įvertinti savo vaiko

pasiekimus sveikatos stiprinimo kompetencijos srityje;

·      stiprins bendrystę su savo vaiku ir visa Įstaigos bendruomene.

 

Darbuotojų (pedagogų ir auklėtojų padėjėjų) bendruomenė:

·      tobulins bendrąsias, didaktines, dalykines ir profesijos kompetencijas;

·      stiprins bendravimą ir bendradarbiavimą Įstaigos bendruomenėje ir tobulins komunikacijos su socialiniais partneriais gebėjimus.